kvalitnej slučky

Najdôležitejší indikátor úspešnej prácevýroba sú vlastnosťami konkrétneho výrobku alebo služby. Prítomnosť zdokonalených vlastností tovaru zvyšuje konkurencieschopnosť podniku a zvyšuje účinnosť výroby.

Obrovská hodnota v systéme výroby kvalitných výrobkov má životný cyklus alebo kvalitnú slučku.

Kvalitná slučka je označovaná ako model prepojený medzispôsoby činnosti, ktoré ovplyvňujú charakteristiku výrobku na rôznych stupňoch - od definovania potrieb až po uspokojenie týchto potrieb.

Kvalitná slučka je vzťah medzi komponentmi celého cyklu výrobných služieb alebo produktov, ktoré ovplyvňujú vlastnosti výrobku.

Pri správe vlastností a funkcií produktov je orientácia orientovaná na spotrebiteľa, systémový prístup a prilákanie všetkých úrovní životného cyklu produktu.

Cyklus vývoja výroby tvoria súčasti manažmentu, ktoré sú súčasťou jeho základov. V súlade s medzinárodnými normami ISO je cyklus kvality cyklus vývoja produktov, ktorý vyzerá ako začarovaný kruh.

Systém značiek výrobkov by sa mal vypracovať s prihliadnutím na činnosti podniku a pokryť všetky etapy životného cyklu výrobku.

V priebehu životného cyklu sa rozlišujú tieto etapy:

 1. Prieskum trhu, marketing;
 2. Tvorba a vývoj požiadaviek;
 3. Tvorba produktov;
 4. Zabezpečenie z materiálového a technického hľadiska;
 5. Technológia prípravy a výroby;
 6. Výroba;
 7. Inšpekcia a kontrola;
 8. Skladovanie a balenie;
 9. Realizácia produktu;

10. prevádzka a inštalácia;

11. Technická pomoc;

12. Likvidácia.

Kvalitná slučka produktu realizuje spojenie medzi výrobcom a spotrebiteľmi a tiež poskytuje vzájomné prepojenie s objektmi poskytujúcimi kontrolu.

Regulácia zlepšenia vlastností produktu nastáva cyklicky, to znamená, že prechádza cez fázy. Tento cyklus sa nazýva kruhový cyklus Deming. Demingový cyklus zahŕňa štyri fázy:

 1. plánovania;
 2. implementácia;
 3. ovládanie;
 4. Správa interakcií.

V okružnom cykle Deming položil základy pre implementáciu základných riadiacich funkcií, ktoré sú zamerané na zabezpečenie vhodných podmienok pre tvorbu kvalitných služieb a ich dôstojné uplatnenie.

Preto v systéme riadenia pri poskytovanísystémový proces vyžaduje zjednotenie kvalitatívnych krúžkov s okruhom Deming. Tým sa určia hlavné etapy procesu a zložitosť procesu počas vývojového cyklu produktu.

V systéme vlastností, ktoré ovplyvňujú štádiá kvalitatívnej slučky, sú tri smery:

 1. Zabezpečenie kvality je naplánované aĎalšie činnosti v štruktúre systému kvality potrebné na dosiahnutie požadovanej úrovne dôvery a spoľahlivosti v tom, že zariadenie bude spĺňať podmienky kladené na kvalitu.

  li>
 2. Riadenie kvality je typ a metódačinnosti, ktoré sa používajú na splnenie podmienok na výrobu kvalitného tovaru. Sú zamerané na riadenie procesu a odstránenie príčin nekalých aktivít vo všetkých fázach kvalitnej slučky s cieľom dosiahnuť ekonomickú efektivitu.

  li>
 3. Zlepšenie kvality - to sú činnosti, ktoré sa vykonávajú na zlepšenie efektívnosti, účinnosti činností a procesov, vytvárania zisku pre organizáciu a prospechu pre spotrebiteľov.

Kvalitná slučka je dôležitým prepojením v systéme vlastnostía vlastnosti tovarov a služieb. Označuje vzťah výrobcu so spotrebiteľom a zvyškom reťazca, ktorý zabezpečuje správnu kvalitu výrobku. Preto pre normálne fungovanie všetkých procesov, založených na kvalitatívnej slučke, je potrebný komplexný a efektívny prístup a manažment.

</ p>
páčilo sa:
0
Súvisiace články
Indukčná slučka pre sluchovo postihnutých
Prečo je slučka Korbut zakázaná v telocvični?
Ako vytvoriť slučku rôznymi spôsobmi na linke
Nesprávna slučka pri pletení s ihlou na pletenie
Okrajová slučka - pletenie
Anglické pletenie je trvalá značka
Piano Loop: Výhody, vlastnosti
Pruhová lišta: oblasť aplikácie a
Lobelová slučka: funkcie a región
Populárne príspevky
hore